Profily vyučujících

Profesoři

Jiří Linhart je absolvontem Vysoké školy strojní a elektrotechnické. Pracoval jako asistent a odborný asistent na Katedře hydromechaniky a termomechaniky, kde se zabýval vlivem turbulence na proudění a sdílení tepla. Po obhajobě disertační práce přešel do Ústředního výzkumného ústavu Škoda. Zde řešil hlavně prouděním vybuzené vibrace výměníků tepla. V roce 1991 se vrátil na Západočeskou univerzitu v Plzni, konkrétně na Katedru energetických strojů a zařízení Fakulty strojní a habilitoval se na docenta a profesora.

Vyučoval předměty zaměřené na mechaniku tekutin, termomechaniku, plynové turbíny a kompresory, přenos tepla a hmoty. Spolu s doktorandy vybudoval v laboratoři stend pro výzkum vibrací trubkových svazků, stend pro vyšetřováni vlivu vstupní turbulence na konvekci v modelu palivového článku a cirkulační tunel na vyšetřování vzájemného vlivu vibrujících trubek. Výsledky měření publikoval v článcích odborných časopisů, na konferencích a využil je ve výuce. Nyní se zabývá inverzí šroubového kompresoru na expandér (motor). Pro studenty napsal hned několik skript, například publikace Termomechanika, Aeropružnost, Mechanika tekutin 1, Mechanika tekutin 2 nebo Přenos tepla a hmoty.

Radim Mareš studoval na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Na Západočeské univerzitě zůstal i po absolvování studia a později se stal vedoucím oddělení mechaniky tekutin a termomechaniky na Katedře energetických strojů a zařízení. Na úrovni mezinárodní aktivity se orientuje na termodynamické vlastnosti reálných tekutin. V roce 1972 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul CSc., v roce 1980 se habilitoval a v roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor termomechanika a mechanika tekutin. 

Zaměřuje se zejména na termofyzikální vlastnosti vody a páry. Podílel se na řadě významných projektů a realizačních akcí. Mimo jiné byl řešitelem několika projektů Grantové agentury ČR a Grantové agentury AV ČR. Pravidelně se zúčastňuje řady mezinárodních konferencí, kde prezentuje výsledky své vědecké práce. Na problematice termofyzikálních vlastností tekutin spolupracoval v zahraničí s odborníky z Británie, Japonska, Švédska, Ruska nebo Německa. Je členem pracovní skupiny Průmyslové výpočty a pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry při IAPWS (Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry).

Josef Voldřich je profesorem pro obor Strojní inženýrství. Vystudoval aplikovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, titul kandidáta věd obdržel v Matematickém ústavu Československé akademie věd. Rovněž absolvoval postgraduální kurz Konstrukční mechanika na tehdejší Fakultě strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a dále specializační studium pro tlaková zařízení na VUT Brno. V letech 1985–1995 pracoval v Ústředním výzkumném a zkušebním ústavu tehdejšího koncernu Škoda, kde mimo jiné spolupracoval na vývoji softwaru MKP pro tento koncern.

Od roku 2000 působí na Západočeské univerzitě v Plzni ve výzkumném centru NTC ZČU, kde od založení centra do roku 2019 vedl jeden z jeho výzkumných odborů. V letech 2015–2019 byl rovněž zástupcem ředitele ústavu pro odbornou činnost. Zároveň od roku 2010 vyučuje na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU, kde je garantem navazujícího magisterského studijního programu „Stavba energetických strojů a zařízení“ a také členem oborové rady doktorského studia Teorie a stavba strojů. V rámci smluvního výzkumu spolupracoval především se společnostmi Škoda JS, Doosan Škoda Power, Škoda Auto nebo ZVVZ Machinery.

Odborní asistenti a lektoři

Daniel Duda studoval na Karlově univerzitě fyziku na Matfyzu. Po studiích se vrátil do rodného města Plzně, kde od roku 2017 pracuje jako odborný asistent na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. V Praze se věnoval experimentálnímu výzkumu kvantové turbulence v supratekutém heliu. V Plzni pokračuje v experimentálním výzkumu turbulence klasické. Inspirován individualitou kvantovaných vírů zkoumá víry jako jednotlivé objekty v nejrůznějších laboratorních prouděních: od úplavů přes mřížkovou turbulenci a sekundární koutové víry, až po proudění uvnitř turbíny.

Matěj Jeřábek je vědecko-výzkumným pracovníkem na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Vyučuje předměty Člověk a energie a Termomechanika. Specializuje se na numerické simulace proudění. Ve výzkumu se zabývá sušením vzduchu, prouděním tekutin a přenosem tepla. Jeho aktuální výzkumné projekty se týkají víření kovového prachu, adsorpčního sušení a optimalizace chlazení pro elektromagnetický kalorimetr. Je autorem několika odborných článků a publikacích (např. v MATEC Web of Conferences).

Marek Klimko působí jako vědecko-výzkumný a akademický pracovník na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Jeho odborné aktivity souvisí s výzkumem proudění v průtočných částech lopatkových strojů. Podílí se na vývoji a testování turbínových stupňů na experimentální vzduchové turbíně ve spolupráci s průmyslovým partnerem Doosan Škoda Power. Zabývá se také problematikou návrhu průtočných částí axiálních turbín, včetně 3D návrhu turbínových lopatek.

Inženýrské studium absolvoval na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích, kde získal poznatky z oblasti konstrukce, termodynamiky a regulace leteckých turbokompresorových motorů. Doktorské studium absolvoval již na Katedře energetických strojů a zařízení, kde v roce 2021 získal vědeckou hodnost Ph.D. Je autorem nebo spoluautorem více než čtyřiceti odborných prací, publikovaných ve formě vědeckých článků, technických zpráv nebo vysokoškolských skript.

Richard Matas pracoval po absolvování Katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU v roce 1996 do roku 2001 jako výzkumný pracovník ŠKODA Výzkum s.r.o. V roce 2000 nastoupil do nově založeného výzkumného centra NTC ZČU do odboru MIS, dnes MST (Modelování a simulace v technických systémech), kde se podílí na řešení projektů kolaborativního i smluvního aplikovaného výzkumu a vývoje. Zároveň je činný na Katedře energetických strojů a zařízení a to především ve výuce a vedení všech typů závěrečných studentských prací.

Zabývá se problematikou CFD simulací nestlačitelného a stlačitelného proudění v technických zařízeních a podílí se na analýze a rozboru výsledků – axiální turbínové mříže a radiální kompresory, spaliny a TZL v elektrostatických a tkaninových filtrech, plynové hořáky, vícefázové proudění, simulace kritického tepelného toku a řada dalších úloh.  Rovněž byl zapojen do experimentálního výzkumu stupňů pro radiální kompresory a dalších měřeních. Vyučuje cvičení Mechanika tekutin 2 a předmět Teorie přeplňovaných spalovacích motorů.

Martin Novák je doktorand působící na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Ve své disertační práci se zabývá CFD výpočtům SCR systémů. Na katedře se převážně věnuje výuce Termomechaniky a vedením studentským projektů pro přiblížení katedry studentům nižších ročníků. Svou výzkumnou činnost provádí ve výzkumném centru NTC ZČU, kde dělá CFD výpočty převážně velkých energetických celků. Během svých studií se zúčastnil zahraničních stáží na univerzitě University of Southern Denmark v Dánsku, University of Oulu ve Finsku a Thai Nguyen University of Technology ve Vietnamu, kde rozšiřoval své znalosti nejen z oblasti CFD, ale i z didaktiky a pedagogiky.

Michal Volf je akademickým pracovníkem na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU, kde zároveň studuje doktorské studiem. Předmětem jeho výzkumné činnosti jsou CFD simulace a 1D modelování energetických zařízení a systémů, jakými jsou zejména kompresory, tepelná čerpadla, větrné turbíny aj. Intenzivně se také věnuje vývoji in-house simulačních nástrojů v MATLABu a C#. Je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů a zakázek smluvního výzkumu se společnostmi v ČR (Workpress Aviation s.r.o., ATTL a spol. s.r.o. Továrna na stroje a další), ale i v zahraničí (GEA Refrigeration Netherlands N.V. a jiné). Během svého studia se zúčastnil řady mezinárodních konferencí i stáží (Francie, Polsko, Německo, Portugalsko aj.).

Pavel Žitek je akademickým a vědecko-výzkumným pracovníkem na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Jeho vědecká činnost je zaměřena na lopatkové stroje, pomocí experimentálních metod studuje proudění průtočnou částí a vliv její konstrukce na toto proudění. Druhou oblastí jeho vědeckého zájmu jsou termodynamické cykly. Je řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných projektů ve spolupráci např. s Doosan Škoda Power, Ústavem jaderného výzkumu Řež a dalšími. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých publikací a aplikovaných výstupů. Vědeckému zaměření odpovídá také jeho pedagogická činnost – věnuje se výuce konstrukcí energetických strojů a zařízení a problematice termodynamických cyklů.