Navazující Magisterské studium

Přijímací řízení

Stavba energetických strojů a zařízení (N0715A270013)

Standardní délka studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Zaměření:
Stavba energetických strojů a zařízení
Stavba jaderně energetických zařízení

STAVBA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Dvouletý magisterský studijní program je určen těm, kteří chtějí získat odborné znalosti a dovednosti v oblasti návrhu energetických strojů a zařízení nebo v oblasti jejich provozu a řízení. Posluchači se během studia seznámí s nejnovějšími výpočtovými, experimentálními a konstrukčními metodami, které se používají v průmyslové energetice. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

UPLATNĚNÍ

Díky své vysoké kvalifikaci se uplatníte na mnoha pozicích v odvětví průmyslové energetiky a investičního strojírenství, např. v elektrárnách nebo výrobních podnicích. Můžete se stát odborníkem na projektové, konstrukční, výpočtové, experimentální, technologické, výrobní, provozní a servisní práce ve výzkumných ústavech i průmyslu. Uplatníte se také jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé.

STAVBA JADERNĚ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dvouletý magisterský studijní plán je určen těm, kteří se chtějí zaměřit na oblast návrhu, výroby a provozu jaderně energetických zařízení. Studenti se během studia seznámí s reaktorovou fyzikou, s konstrukčním a technologickým řešením jaderně energetických zařízeníregulací jaderných reaktorů, a také s oblastmi zaměřenými na provozní bezpečnost takovýchto zařízení a na jejich vliv na životní prostředí. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

UPLATNĚNÍ

Díky své vysoké kvalifikaci se uplatníte na mnoha pozicích v odvětví jaderné energetiky a jaderného strojírenství. Můžete působit jako odborník na projektové, konstrukční, výpočtové, technologické, výrobní, provozní a servisní práce ve výzkumných ústavech a průmyslu, dále v jaderných elektrárnách, v provozech výzkumných a školních reaktorů. Díky svým znalostem se prosadíte i v jiných strojírenských oborech.

Studium očima studenta

Příklady obhájených diplomových prací na katedře

Optimalizovaný návrh podlahy závodního vozu kategorie FSAE z hlediska aerodynamiky

Autor: Matěj Linhart
Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu tvaru podlahy na aerodynamiku závodního vozu. Mezi hlavní témata patří rešerše používaných systémů, experimentální měření a návrh nové podlahy. Přínosem této práce je zlepšení aerodynamiky závodního vozu UWB07.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/44607

Modelování úloh s prouděním a sdílením tepla určených pro testování elektronických čidel

Autor: Jakub Kazda
Vedoucí práce: Ing. Richard Matas, Ph.D.

Cílem této diplomové práce je popsat modelování úloh s prouděním a sdílením tepla určených pro testování elektronických čidel. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky elektronických pohybových a kouřových čidel a jejich testováním. Praktická část této práce byla věnována numerickému modelování úloh pro kouřové a pohybové detektory. V této práci je zahrnuta tvorba geometrie, diskretizace, nastavení řešiče a následný výpočet. Pro simulaci a vyhodnocení výsledků byl využit software ANSYS 2020 R2.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/44606

A study of reciprocating compressor valve dynamics

Autor: Michal Volf
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Diplomová práce se zaměřuje na jednodimenzionální studium dynamického chování ventilu pístového kompresoru. Za tímto účelem byl vytvořen program, pomocí nějž jsou kvalitativně hodnoceny jednotlivé projevy dynamického chování a jejich vzájemný vliv. Matematický model, jenž je v tomto programu implementován, je v práci rovněž detailně popsán.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/28372