DOKTORSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení

Teorie a stavba strojů P0715D270024

Garant studijního programu (SP):  prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
Zastupující garant:  prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.
Školící pracoviště: Katedra energetických strojů a zařízení (KKE), Katedra konstruování strojů (KKS)
Forma studia:  prezenční, kombinovaná
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru.

O STUDIU

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu konstruování strojů. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je v prezenční nebo kombinované formě a standardní doba studia je 4 roky. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

PRŮBĚH

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. V disertační práci student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Příklady obhájených disertací na katedře

Vliv koncepčního uspořádání regulačního systému turbíny na charakter 3D proudění a na tlakové ztráty

Autor: Václav Sláma

Disertační práce se zaměřuje na výzkum proudění ve vybraných koncepcích regulačních ventilů s důrazem na tlakové ztráty. Je proveden rozbor teorie, výsledků měření a numerických simulací. Získaná data se vzájemně doplňují. Analýza tlakových ztrát ukazuje závislosti na geometrickém uspořádání ventilu, vlivu sít a poměrném průtoku. Výsledkem je rozšíření znalostí o proudění ve ventilech, které bude možné použít k odhadu tlakových ztrát a k optimalizaci stávajících geometrií ventilů.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/50761

Vliv incidenčního úhlu na proudění v oběžné mříži turbínového stupně

Autor: Marek Klimko

Disertační práce řeší vliv incidenčního úhlu na práci oběžné mříže axiálního plně reakčního turbínového stupně.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/45401

Nestacionarity při proudění ve ventilech

Autor: Petr Kollross

Disertační práce se zabývá prouděním ve vysokotlakých turbínových regulačních ventilech. Cílem je rozšířit poznatky související s nestabilitami uvnitř ventilů, respektive difuzoru. Výsledkem je určení stabilních a nestabilních oblastí v průtokové charakteristice ventilů.

K nahlédnutí zde: http://hdl.handle.net/11025/41318