Projekty a granty

Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory

Fód projektu: TK03030121
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2024

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj vedoucí ke koncepčnímu návrhu nového bezpečnostního systému pro plynem chlazené jaderné reaktory. Budou využity pokročilé výpočetní metody pro návrh komponent plynového sekundárního okruhu (CFD a FEM výpočty návrhových i nenávrhových stavů proudových strojů, integrální výpočty tepelného oběhu), dále unikátní experimenty pro stanovení klíčových parametrů plynových turbín a kompresorů v nadzvukovém aerodynamickém tunelu. Dále bude navrženo schéma elektrického propojení dobíhající turbíny s primárním kompresorem. Cílem je vyvinout komplexní bezpečnostní systém prodlužující doběh turbosoustrojí při haváriích s úplnou ztrátou napájení (SBO), který zlepší chlazení aktivní zóny a tím zamezí rozvoji těžké havárie v plynem chlazených jaderných reaktorech.

Přečtěte si více informací o projektu.

Experimentální a výpočetní identifikace krize přestupu tepla paliva reaktorů malých výkonů, SMR

Kód projektu: TK02020033
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2023

Cílem je rozvoj dosavadních znalostí v oblasti experimentálního měření a výpočetní simulace kritického tepelného toku pro palivo jaderných reaktorů s důrazem na palivo pro jaderné reaktory malých výkonů. V projektu budou na stávajících experimentálních zařízeních testovány v projektu navržené topené imitátory palivových proutků. Testy budou provedeny jak na samostatných imitátorech, tak i na jejich svazcích. S imitátory budou navrženy a odzkoušeny i vnitřní vestavby zkušebních zařízení s cílem optimalizovat jejich konstrukční řešení. Cílem je vytvořit metodiku stanovení kritického tepelného toku, která bude podložena experimentálním a výpočtovým ověřením. Finálním cílem projektu bude ocenění vlivu geometrie imitátoru vkládaného do proudu chladiva na vývoj kritického tepelného toku.

Přečtěte si více informací o projektu.

Národní centrum pro energetiku

Kód projektu: TN01000007 - PB1.07 a PB1.02
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 6. 2019 - 31. 12. 2022

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Přečtěte si více informací o projektu.

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008389
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1. 7. 2018 - 31. 12. 2022

Projekt LoStr je zaměřen na zintenzivnění spolupráce formou výzkumu, vývoje a laboratorního ověření metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů, především parních turbín.

IDEG – Interní doktorský vzdělávací program

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016931
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1. 6. 2021 - 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je nastavení nového interního grantového schématu podpory studentů v doktorských studijních programech na ZČU.

Výzkum a vývoj šroubového motoru

Kód projektu: 90
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj
Doba řešení: 01. 02. 2018 - 31. 07. 2021

Projekt Výzkum a vývoj šroubového motoru je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a zahrnuje spolupráci 3 partnerů – Západočeská univerzita v Plzni a ATMOS vývoj s.r.o. na české straně a OTH Amberg-Weiden na bavorské straně. Díky přeshraniční spolupráci dojde k vývoji inovativního šroubového motoru v pojetí energetické jednotky schopné zpracovat nízkokalorické odpadní teplo za účelem výroby elektrické energie. Přidaná hodnota projektu dále spočívá ve zvýšení technické vybavenosti laboratoří zúčastněných partnerů, ve vytvoření nových výzkumných vazeb mezi pracovišti v česko-bavorském přeshraničí, ve zvýšení úrovně vysokých škol, zvýšení jazykových kompetencí a v prohloubení přeshraniční spolupráce.