Projekty a granty

Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory

Fód projektu: TK03030121
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2024

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj vedoucí ke koncepčnímu návrhu nového bezpečnostního systému pro plynem chlazené jaderné reaktory. Budou využity pokročilé výpočetní metody pro návrh komponent plynového sekundárního okruhu (CFD a FEM výpočty návrhových i nenávrhových stavů proudových strojů, integrální výpočty tepelného oběhu), dále unikátní experimenty pro stanovení klíčových parametrů plynových turbín a kompresorů v nadzvukovém aerodynamickém tunelu. Dále bude navrženo schéma elektrického propojení dobíhající turbíny s primárním kompresorem. Cílem je vyvinout komplexní bezpečnostní systém prodlužující doběh turbosoustrojí při haváriích s úplnou ztrátou napájení (SBO), který zlepší chlazení aktivní zóny a tím zamezí rozvoji těžké havárie v plynem chlazených jaderných reaktorech.

Přečtěte si více informací o projektu.

Experimentální a výpočetní identifikace krize přestupu tepla paliva reaktorů malých výkonů, SMR

Kód projektu: TK02020033
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2023

Cílem je rozvoj dosavadních znalostí v oblasti experimentálního měření a výpočetní simulace kritického tepelného toku pro palivo jaderných reaktorů s důrazem na palivo pro jaderné reaktory malých výkonů. V projektu budou na stávajících experimentálních zařízeních testovány v projektu navržené topené imitátory palivových proutků. Testy budou provedeny jak na samostatných imitátorech, tak i na jejich svazcích. S imitátory budou navrženy a odzkoušeny i vnitřní vestavby zkušebních zařízení s cílem optimalizovat jejich konstrukční řešení. Cílem je vytvořit metodiku stanovení kritického tepelného toku, která bude podložena experimentálním a výpočtovým ověřením. Finálním cílem projektu bude ocenění vlivu geometrie imitátoru vkládaného do proudu chladiva na vývoj kritického tepelného toku.

Přečtěte si více informací o projektu.

Národní centrum pro energetiku

Kód projektu: TN01000007 - PB1.07 a PB1.02
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Doba řešení: 1. 6. 2019 - 31. 12. 2022

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Přečtěte si více informací o projektu.

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008389
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1. 7. 2018 - 31. 12. 2022

Projekt LoStr je zaměřen na zintenzivnění spolupráce formou výzkumu, vývoje a laboratorního ověření metod a nástrojů pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů, především parních turbín.

IDEG – Interní doktorský vzdělávací program

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016931
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1. 6. 2021 - 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je nastavení nového interního grantového schématu podpory studentů v doktorských studijních programech na ZČU.